Konsultantai

 *GIMK programa – Globėjų (rūpintojų), budinčių globotojų, įtėvių, bendruomeninių vaikų globos namų darbuotojų mokymo ir konsultavimo programa, patvirtinta Tarnybos direktoriaus 2018-06-01 įsakymu Nr. BV-66, skirta Tarnybos atestuotiems asmenims organizuoti ir vesti mokymus, vykdyti individualius susitikimus, atlikti asmens vertinimą, teikti tęstines pagalbos ir konsultacines paslaugas asmenims, norintiems tapti vaiko globėjais (rūpintojais), šeimynos steigėjais, dalyviais, budinčiais globotojais ar įvaikinti vaiką, bendruomeninių vaikų globos namų ir globos centrų darbuotojams ar norintiems jais tapti asmenims.

**Tarnybos atestuotas asmuo – asmuo, turintis teisę vykdyti asmenų pasirengimo globoti (rūpintis) ar įvaikinti vaiką patikrinimą, organizuoti mokymus pagal Tarnybos direktoriaus patvirtintą GIMK programą, rengti išvadą dėl pasirengimo vaiko globai (rūpybai), įvaikinimui, budinčio globotojo, šeimynos steigėjo, dalyvio veiklai (toliau – Išvada), atlikti pakartotinį asmenų pasirengimo vaiko globai (rūpybai), budinčio globotojo ar šeimynos veiklai ar įvaikinti vaiką patikrinimą ir atnaujinti Išvadą, teikti tęstines ir kitas paslaugas pagal GIMK programą globėjams (rūpintojams), budintiems globotojams, šeimynų dalyviams, įtėviams ir jų šeimos nariams, bendruomeninių vaikų globos namų darbuotojams, globos centrų darbuotojams. Tarnybos atestuotų asmenų veiklą organizuoja globos centras pagal darbo arba paslaugų teikimo sutartį.