Asmens duomenų apsauga

Privatumo politikos tikslas – informuoti kaip yra renkami ir tvarkomi duomenų subjektų asmens duomenys, paaiškinti, kiek laiko saugomi, kam teikiami, kokias teises turi duomenų subjektai bei kur kreiptis dėl jų įgyvendinimo ar kitais su asmens duomenų tvarkymu susijusiais klausimais.

Asmens duomenys tvarkomi vadovaujantis Europos Sąjungos Bendruoju duomenų apsaugos reglamentu (ES) 2016/679 (toliau – Reglamentas), Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymu bei kitais teisės aktais, reglamentuojančiais asmens duomenų apsaugą.

Vaikų gerovės centras "Pastogė" vadovaujasi šiais pagrindiniais duomenų tvarkymo principais:

 • asmens duomenys renkami tik aiškiai apibrėžtais ir teisėtais tikslais;
 • asmens duomenys tvarkomi tik teisėtai ir sąžiningai;
 • asmens duomenys nuolat atnaujinami;
 • asmens duomenys saugomi saugiai ir ne ilgiau nei to reikalauja nustatyti duomenų tvarkymo tikslai ar teisės aktai;
 • asmens duomenis tvarko tik tie Įstaigos darbuotojai, kuriems suteikta tokia teisė pagal jų darbines funkcijas arba tinkamai įgalioti duomenų tvarkytojai.

 

 1. 1.        SĄVOKOS

 

1.1.  Duomenų valdytojasVaikų gerovės centras "Pastogė" (toliau – Įstaiga), juridinio asmens kodas 235144560, registracijos adresas P. Plechavičiaus g. 21, Kaunas.

1.2.  Duomenų subjektas – bet kuris fizinis asmuo, kurio duomenis tvarko Įstaiga. Duomenų valdytojas renka tik tuos duomenų subjekto duomenis, kurie yra reikalingi vykdant Įstaigos veiklą ir (ar) lankantis, naudojant, naršant Įstaigos interneto svetainėse, Facebook puslapyje ir pan. (toliau – Svetainė). Įstaiga užtikrina, kad renkami ir apdorojami asmens duomenys bus saugūs ir bus naudojami tik konkrečiam tikslui.

1.3.  Asmens duomenys – bet kuri informacija, tiesiogiai arba netiesiogiai susijusi su duomenų subjektu, kurio tapatybė yra žinoma arba gali būti tiesiogiai ar netiesiogiai nustatyta pasinaudojant atitinkamais duomenimis. Asmens duomenų tvarkymas, tai bet kokia su asmens duomenimis atliekama operacija (įskaitant rinkimą, įrašymą, saugojimą, redagavimą, keitimą, prieigos suteikimą, užklausų pateikimą, perdavimą, archyvavimą ir kt.).

1.4.  Sutikimas – bet koks laisva valia ir sąmoningai duotas patvirtinimas, kuriuo duomenų subjektas sutinka, kad jo asmens duomenys būtų tvarkomi konkrečiu tikslu.

1.5.   Slapukai (angl. – Cookies) Įstaigos interneto svetainėje naudojamos mažos tekstinės informacijos daleles, kurios yra automatiškai sukuriamos naršant svetainėje ir yra saugomos kompiuteryje ar kitame duomenų subjekto (interneto svetainės lankytojo) naudojamame įrenginyje. Slapukai naudojami su tikslu gerinti naršymo patirtį svetainės lankytojams, analizuoti svetainės lankytojų srautus bei elgesį interneto svetainėje.

 

 1. 2.        ASMENS DUOMENŲ ŠALTINIAI

 

2.1.  Asmens duomenis duomenų subjektas pateikia pats. Duomenų subjektas kreipiasi į Įstaigą, registruojasi paslaugoms, naudojasi Įstaigos teikiamomis paslaugomis, perka prekes ir (ar) paslaugas, palieka komentarus, užduoda klausimus, prenumeruoja naujienlaiškius, kreipiasi į Įstaigą prašant suteikti informaciją ir pan.

2.2.  Asmens duomenys gaunami duomenų subjektui lankantis Įstaigos svetainėje. Duomenų subjektas pildo joje esančias formas arba dėl kokios nors priežasties palieka savo kontaktinius duomenis ir pan.

2.3.  Asmens duomenys gaunami iš kitų šaltinių. Duomenys gaunami iš kitų įstaigų ar įmonių, viešai prieinamų registrų ir pan.

 

 1. 3.        ASMENS DUOMENŲ TVARKYMAS

 

3.1.  Pateikdamas duomenų subjektas Įstaigai asmens duomenis sutinka, kad Įstaiga naudotų surinktus duomenis vykdydama savo įsipareigojimus duomenų subjektui, teikdama paslaugas, kurių duomenų subjektas tikisi.

3.2.  Asmens duomenis Įstaiga tvarko tikslais, apibrėžtais Įstaigos Asmens duomenų tvarkymo taisyklėse, patvirtintose Įstaigos direktoriaus 2019 m. birželio 21 d. įsakymu Nr. V-72. Su Asmens duomenų tvarkymo taisyklėmis duomenų subjektas gali susipažinti Įstaigos interneto svetainėje, skiltyje „Asmens duomenų apsauga“.

 

 1. 4.        ĮVAIKINIMO IR GLOBOS SKAMBUČIŲ LINIJA

 

4.1.  Įstaiga, siekdama įgyvendinti Vaikų gerovės ir saugumo didinimo, paslaugų šeimai, globėjams (rūpintojams) kokybės didinimo bei prieinamumo plėtros projektą, vykdant Jungtinės veiklos (partnerystės) 2018 m. spalio 30 d. sutartį Nr. PROJ-JVS-34 bei remiantis Įvaikinimo ir globos skambučių linijos informavimo bei konsultavimo paslaugos teikimo 2020-2022 metais projekto atrankos konkurso organizavimo nuostatais, patvirtintais Valstybinės vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos direktoriaus 2020 m. spalio 28 d. įsakymu Nr. BV-382, bei siekiant užtikrinti bei pagerinti asmenų aptarnavimo telefonu kokybę, ją vertinti pagal asmenų aptarnavimo reikalavimus, kurie numatyti Įstaigos Prašymų ir skundų nagrinėjimo ir asmenų aptarnavimo tvarkoje, patvirtintoje Įstaigos direktoriaus 2021 m. sausio 18 d. įsakymu Nr. V-3, nuo 2021 m. sausio 25 d. vykdo pokalbių telefonu įrašymą.

4.2.  Vykdomojo pokalbių telefonu įrašymo metu surinktų asmens duomenų bendri valdytojai: Vaikų gerovės centras „Pastogė“, juridinio asmens kodas 235144560, registracijos adresas P. Plechavičiaus g. 21, Kaunas ir Valstybinė vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnyba prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos (toliau – Tarnyba), juridinio asmens kodas 188752021, registracijos adresas Labdarių g. 8, Vilnius. Bendri duomenų valdytojai yra suderinę Įvaikinimo ir globos skambučių linijos informavimo bei konsultavimo paslaugos teikimo metu gautų duomenų tvarkymo taisykles, patvirtintas 2021 m. sausio 21 d. Tarnybos direktoriaus įsakymu Nr. BV-19 bei 2021 m. sausio 20 d. pasirašė Bendrų duomenų valdytojų susitarimą dėl pokalbių telefonu įrašymo metu surinktų asmens duomenų tvarkymo.

4.3.  Pokalbių telefonu įrašymas vykdomas Įstaigoje, adresu P. Plechavičiaus g. 21, Kaunas. Vykdant pokalbių telefonu įrašymą yra tvarkomi šie asmens duomenys:

4.3.1.      telefono ryšio numeris, pokalbio įrašas su jame užfiksuotu pokalbio turiniu, pokalbio dalyvio (skambinančiojo asmens vardas (-ai), pavardė (-ės)), įrašo data, laikas, trukmė, pokalbio aprašymo forma (pokalbio data, trukmė; pokalbio pobūdis; suteiktos pagalbos pobūdis; skambinančio asmens kontaktiniai duomenys, jei asmuo sutinka ir atsakymas bus pateikiamas kitą dieną; institucija, į kurią asmuo nukreiptas; pokalbio tema ir trumpas aprašas; informacija, ar buvo padėkota už konsultaciją; taip pat pažymima, kokiai tikslinei grupei priklauso skambinantis asmuo, jo lytis ir amžiaus grupė (vaikas ar suaugęs asmuo). Tuo atveju, jei pokalbio metu gaunama informacija apie asmenį, kuriam įtariamas vaiko teisių pažeidimas / pavojus asmens saugumui, sveikatai ar gyvybei, pokalbio aprašymo formoje įrašomi kontaktiniai tokio asmens duomenys, vardas (-ai) ir pavardė (-ės), amžius, lytis));

4.3.2.      tuo atveju, jei kyla pavojus suaugusio asmens ar vaiko saugumui, sveikatai ar gyvybei, taip pat kai įtariamas vaiko teisių pažeidimas, gali būti tvarkomi skambinančio asmens / asmens, kurio saugumui, sveikatai ar gyvybei kyla pavojus / vaiko, kurio atžvilgiu įtariamas vaiko teisių pažeidimas, duomenys (vardas (-ai), pavardė (-ės), lytis, amžius, adresas, telefono ryšio numeris / el. pašto adresas);

4.3.3.      tuo atveju, kai pokalbio telefonu metu negalima iš karto suteikti informacijos pateiktu klausimu, tvarkomi skambinančio asmens kontaktiniai duomenys (telefono ryšio numeris / el. pašto adresas).

4.4.  Pokalbių telefonu įrašai saugomi iki 3 mėn. Visi pokalbiai, esantys serveryje, kas 3 mėn. nuo paslaugos teikimo pradžios naikinami automatiškai (ištrinami).

4.5.  Pokalbio aprašymo formos saugomos Įstaigoje saugomos iki 1 mėn. Kas mėnesį nuo paslaugos teikimo pradžios pokalbio aprašymo formose ištrinami kontaktiniai duomenys (tuo atveju, jei su besikreipiančiu asmeniu buvo susisiekta kitą dieną), informacija, kuri buvo surinkta įtariant vaiko teisių pažeidimą ar kilusį pavojų asmens saugumui, sveikatai ar gyvybei) ir pokalbio aprašymo formos persiunčiamos Valstybės vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnybai prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos. Gautos pokalbio aprašymo formos Valstybės vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos serveryje saugomos iki 2022 m. kovo 31 d. 

4.6.  Duomenų subjektas, nesutinkantis su pokalbio telefonu įrašymu, į Įstaigą gali kreiptis kitomis ryšių priemonėmis – el. paštu: klausk@linijagloboscentrai.lt arba interneto svetainėje www.globoscentrai.lt.

4.7.  Aukščiau nurodyti asmens duomenys tvarkomi remiantis Reglamento (ES) 2016/679 6 straipsnio 1 dalies a punkte įtvirtintu duomenų subjekto sutikimo pagrindu. Veiklos duomenys tvarkomi atlikus poveikio duomenų apsaugai vertinimą.

4.8.  Asmens duomenys gali būti teikiami teismui, teisėsaugos institucijoms, taikančioms asmenims administracinę ar baudžiamąją atsakomybę, kitiems asmenims, jeigu tokius duomenis teikti įpareigoja įstatymai ar kiti teisės aktai.

 

 1. 5.    SLAPUKŲ NAUDOJIMAS

 

5.1. Įstaiga interneto svetainėje naudoja slapukus su tikslu tobulinti ir gerinti svetainės lankytojų patirtį.

5.2. Įstaigos interneto svetainėje gali būti naudojamos šios slapukų rūšys:

5.2.1.   Techniniai (būtinieji) slapukai – padeda svetainės lankytojui rodyti svetainę ir jos turinį, padeda užtikrinti interneto svetainės funkcionalumą. Techniniai slapukai būtini tinkamam interneto svetainės funkcionalumui ir jų naudojimui svetainės lankytojo sutikimo nereikia.

5.2.2.   Funkciniai slapukai – naudojami siekiant padėti svetainės lankytojui naudotis Įstaigos interneto svetaine, prisiminti naršymo metu atliktus pasirinkimus ir pageidavimus. Funkciniai slapukai nėra būtini, kad interneto svetainė galėtų pilnai funkcionuoti, tačiau jie prideda funkcionalumo ir pagerina Jūsų naudojimosi Įstaigos interneto svetaine patirtį.

5.2.3.   Analitiniai slapukai – naudojami siekiant gauti informaciją apie tai, kaip svetainės lankytojai naudoja Įstaigos interneto svetainę. Tai reikalinga tam, kad galėtumėme Įstaigos interneto svetainę optimizuoti bei ją pagerinti. Analitinių slapukų pagalba galime rinkti duomenis apie jūsų peržiūrėtus internetinius puslapius, iš kurių puslapių atėjote, kokius el. laiškus atvėrėte ir į kuriuos sureagavote bei informaciją apie datą ir laiką. Tai taip pat reiškia, kad galime naudoti informaciją apie Jus ir tai, kaip naudojate šią svetainę, pavyzdžiui, apsilankymo dažnumą, paspaudimų skaičių tam tikrame puslapyje, naudotus paieškos žodžius ir kt.

5.2.4.   Komerciniai (tiksliniai arba reklaminiai) slapukai – naudojami siekiant pateikti suasmenintą reklama Įstaigos interneto svetainės lankytojui. Tai vadinama „pakartotine rinkodara“, kuri pagrįsta naršymo veiksmais, pavyzdžiui, jūsų ieškotomis, peržiūrėtomis prekėmis ir/ar paslaugomis.

5.3. Prieigą prie statistinių duomenų apie Įstaigos svetainės lankytojus turi Įstaigos darbuotojai, kurie yra atsakingi už šių duomenų analizę ir interneto svetainės tobulinimą.

5.4. Prieigą prie techninių įrašų taip pat gali turėti Įstaigos partneriai, kurie teikia Įstaigos interneto svetainės turinio valdymo įrankius.

5.5. Slapukais surinkti duomenys Įstaigoje yra saugomi ne ilgiau, negu reikia duomenų tvarkymo tikslams pasiekti arba ne ilgiau nei to reikalauja duomenų subjektai ir (ar) numato teisės aktai.

5.6. Išsamesnę informaciją apie slapukus galite rasti adresu: AllAboutCookies.org.

5.7.Jeigu nesutinkate, kad mes naudotumėme slapukus, Jūs turite galimybę pakeisti savo interneto naršyklės nustatymus bei kontroliuoti slapukų kiekį. Naudingas nuorodas, kaip atsisakyti slapukų, rasite žemiau:

5.8.   Įstaigos interneto svetainėje naudojami šie slapukai:

Slapuko pavadinimas

Slapuko tikslo aprašymas

Sukūrimo momentras / Galiojimas

CMSSESSIDX

Standartinis slapukas, naudojamas vartotojo sesijai palaikyti.

Įėjimo į puslapį metu /

Iki interneto svetainės lango uždarymo

cookiesAgree

Slapukas, skirtas atpažinti, ar sutikote, kad būtų naudojami slapukai mūsų svetainėje.

Pateikus sutikimą / Iki ištrynimo

cookiesLevelX

Slapukas, atskiriantis, kokius slapukus leidžiate naudoti mūsų svetainėje.

Pateikus sutikimą / Iki ištrynimo

_ga

Šį slapuką naudoja įrankis „Google Analytics“, kad įvertintų vartotojo apsilankymo tikslus, parengtų ataskaitas apie tinklalapio aktyvumą svetainių operatoriams, kad šie galėtų pagerinti kliento patirtį lankantis svetainėje.

Pateikus sutikimą / 2 metai

_gat

Šis slapukas naudojamas „Google Analytics“ statistinei informacijai apie interneto svetainės lankomumą rinkti.

Pirmą kartą apsilankius puslapyje / Iki sesijos pabaigos

_gid

Šis slapukas naudojamas „Google Analytics“, siekiant atpažinti asmenį.

Pirmo įėjimo į puslapį metu / 2 dienos

 

 1. 6.        SOCIALINIŲ TINKLŲ NAUDOJIMAS

 

6.1.   Visą informaciją, kurią pateikiate socialinės žiniasklaidos priemonėmis (įskaitant pranešimus, laukelių „Like“ ir „Follow“ naudojimą, bei kitą komunikaciją), kontroliuoja atitinkamo socialinio tinklo valdytojas.

6.2.   Šiuo metu mūsų Įstaiga turi paskyrą socialiniame tinkle „Facebook“, kurio privatumo politika yra pateikiama adresu https://www.facebook.com/privacy/explanation.

6.3.   Rekomenduojame perskaityti trečiųjų šalių privatumo pranešimus ir tiesiogiai susisiekti su paslaugų teikėjais, jei Jums kyla bet kokių klausimų dėl to, kaip jie naudoja Jūsų asmens duomenis.

 

 1. 7.         NAUJIENLAIŠKIŲ SIUNTIMAS

 

7.1.   Naujienlaiškių siuntimui Įstaiga naudojasi trečiosios šalies „MailerLite“ paslaugomis. Trečioji šalis „MailerLite“ sėkmingam naujienlaiškių išsiuntimui naudoja tik naujienlaiškio gavėjo el. pašto adresą. „MailerLite“ privatumo politika yra pateikiama adresu:

7.2.   Siunčiamų naujienlaiškių atsisakyti galima kiekvieno gaunamo laiško apačioje paspaudus mygtuką „Atsisakyti naujienlaiškio“, atsakant į gautą laišką arba tiesiogiai el. paštu susisiekus su Įstaiga ir išreiškus norą nebegauti Įstaigos siunčiamų naujienlaiškių.

 

 1. 8.        ASMENS DUOMENŲ TEIKIMAS

 

8.1.  Įstaiga įsipareigoja laikytis konfidencialumo pareigos duomenų subjektų atžvilgiu. Asmens duomenys gali būti atskleisti trečiosioms šalims tik tada, jeigu to reikia sutarčiai duomenų subjekto naudai sudaryti ir vykdyti, arba dėl kitų teisėtų priežasčių.

8.2.  Įstaiga gali pateikti asmens duomenis savo duomenų tvarkytojams, kurie teikia Įstaigai paslaugas ir tvarko asmens duomenis Įstaigos vardu. Duomenų tvarkytojai turi teisę tvarkyti asmens duomenis tik pagal Įstaigos nurodymus ir tik ta apimtimi, kiek tai yra būtina siekiant tinkamai vykdyti sutartyje nustatytus įsipareigojimus. Įstaiga pasitelkia tik tuos duomenų tvarkytojus, kurie pakankamai užtikrina, kad tinkamos techninės ir organizacinės priemonės bus įgyvendintos tokiu būdu, kad duomenų tvarkymas atitiktų Reglamento reikalavimus ir būtų užtikrinta duomenų subjekto teisių apsauga.

8.3.  Įstaiga taip pat gali teikti asmens duomenis atsakydama į teismo arba valstybinių institucijų prašymus ta apimtimi, kiek tai būtina siekiant tinkamai vykdyti galiojančius teisės aktus ir valstybinių institucijų nurodymus.

8.4.  Įstaiga garantuoja, kad asmens duomenys nebus nei pardavinėjami, nei nuomojami tretiesiems asmenims.

 

 1. 9.        NEPILNAMEČIŲ ASMENS DUOMENŲ TVARKYMAS

 

9.1.  Asmenys, kurie yra jaunesni negu 14 metų, negali teikti jokių asmens duomenų per Įstaigos svetainę. Jei asmuo yra jaunesnis negu 14 metų, siekiant pasinaudoti Įstaigos paslaugomis, prieš pateikiant asmeninę informaciją yra privaloma pateikti vieno iš atstovo (tėvo, motinos, globėjo (-os)) rašytinį sutikimą dėl asmens duomenų tvarkymo.

 

 1. 10.    ASMENS DUOMENŲ SAUGOJIMO TERMINAS

 

10.1.             Įstaigos surinkti asmens duomenys yra saugomi spausdintiniuose dokumentuose ir (arba) Įstaigos informacinėse sistemose. Asmens duomenys tvarkomi ne ilgiau, negu reikia duomenų tvarkymo tikslams pasiekti arba ne ilgiau nei to reikalauja duomenų subjektai ir (ar) numato teisės aktai.

10.2.             Nors duomenų subjektas gali nutraukti sutartį ir atsisakyti Įstaigos paslaugų, tačiau Įstaiga ir toliau privalo saugoti duomenų subjekto duomenis dėl galbūt ateityje atsirasiančių reikalavimų ar teisinių pretenzijų tol, kol pasibaigs duomenų saugojimo terminai.

 

 1. 11.    DUOMENŲ SUBJEKTO TEISĖS

 

11.1.             Teisė gauti informaciją apie duomenų tvarkymą.

11.2.             Teisė susipažinti su tvarkomais duomenimis.

11.3.             Teisė reikalauti ištaisyti duomenis.

11.4.             Teisė reikalauti ištrinti duomenis („Teisė būti pamirštam“). Ši teisė netaikoma, jei asmens duomenys, kuriuos prašoma ištrinti, yra tvarkomi ir kitu teisiniu pagrindu, tokiu kaip tvarkymas būtinas sutarties vykdymui arba yra pareigos pagal taikomus teisės aktus vykdymas.

11.5.             Teisė apriboti duomenų tvarkymą.

11.6.             Teisė nesutikti su duomenų tvarkymu.

11.7.             Teisė į duomenų perkeliamumą. Teisė į duomenų perkeliamumą negali daryti neigiamo poveikio kitų teisėms ir laisvėms. Duomenų subjektas teisės į duomenų perkeliamumą neturi tų asmens duomenų atžvilgiu, kurie tvarkomi neautomatiniu būdu susistemintose rinkmenose, pavyzdžiui, popierinėse bylose.

11.8.             Teisė reikalauti, kad nebūtų taikomas tik automatizuotu duomenų tvarkymu, įskaitant profiliavimą, grindžiamas sprendimas.

11.9.             Teisė pateikti skundą dėl asmens duomenų tvarkymo Valstybinei duomenų apsaugos inspekcijai.

 1. 12.                   Įstaiga privalo sudaryti sąlygas duomenų subjektui įgyvendinti pirmiau nurodytas Duomenų subjekto teises, išskyrus įstatymų nustatytus atvejus, kai reikia užtikrinti valstybės saugumą ar gynybą, viešąją tvarką, nusikalstamų veiklų prevenciją, tyrimą, nustatymą ar baudžiamąjį persekiojimą, svarbius valstybės ekonominius ar finansinius interesus, tarnybinės ar profesinės etikos pažeidimų prevenciją, tyrimą ir nustatymą, duomenų subjekto ar kitu asmenų teisių ir laisvių apsaugą.

 

 1. 13.    DUOMENŲ SUBJEKTO TEISIŲ ĮGYVENDINIMO TVARKA

 

13.1.             Duomenų subjektas, dėl savo teisių įgyvendinimo, gali kreiptis į Įstaigą:

13.1.1.       teikiant rašytinį prašymą asmeniškai, paštu, per atstovą ar elektroninių ryšių priemonėmis – el. paštu: administracija@pastoge.lt;

13.1.2.       žodžiu – telefonu: +370 37 313912;

13.1.3.       raštu – adresu: P. Plechavičiaus g. 21, Kaunas.

13.2.             Taip pat gali kreiptis į Įstaigos duomenų apsaugos pareigūną el. paštu: asmensduomenys@sdg.lt.

13.3.   Siekdami apsaugoti duomenis nuo neteisėto atskleidimo, Įstaiga, gavusi duomenų subjekto prašymą pateikti duomenis ar įgyvendinti kitas teises, privalo patikrinti duomenų subjekto tapatybę.

13.4.   Įstaigos atsakymas duomenų subjektui suteikiamas ne vėliau kaip per vieną mėnesį nuo duomenų subjekto prašymo gavimo dienos, atsižvelgiant į konkrečias asmens duomenų tvarkymo aplinkybes. Šis laikotarpis prireikus gali būti pratęstas dar dviem mėnesiams, atsižvelgiant į prašymų sudėtingumą ir skaičių.

 

 1. 14.    DUOMENŲ SUBJEKTO ATSAKOMYBĖ

 

14.1.             Duomenų subjektas turi:

14.1.1.        informuoti Įstaigą apie pateiktos informacijos ir duomenų pasikeitimus. Įstaigai svarbu turėti teisingą ir galiojančią duomenų subjekto informaciją;

14.1.2.        pateikti reikalingą informaciją, kad esant duomenų subjekto prašymui Įstaiga galėtų identifikuoti duomenų subjektą ir įsitikinti, kad bendrauja arba bendradarbiauja tikrai su konkrečiu duomenų subjektu (pateikti asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą arba teisės aktų nustatyta tvarka ar elektroninių ryšių priemonėmis, kurios leistų tinkamai identifikuoti duomenų subjektą). Tai reikalinga duomenų subjekto ir kitų asmenų duomenų apsaugai, kad atskleista informacija apie duomenų subjektą būtų pateikta tik duomenų subjektui, nepažeidžiant kitų asmenų teisių.

 

 1. 15.    BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 

15.1.   Perduodamas Įstaigai asmens duomenis, duomenų subjektas sutinka su šia Privatumo politika, supranta jos nuostatas ir sutinka jos laikytis.

15.2.   Plėtojant ir tobulinant Įstaigos veiklą, Įstaiga turi teisę bet kuriuo metu vienašališkai pakeisti šią Privatumo politiką. Įstaiga turi teisę vienašališkai, iš dalies ar visiškai pakeisti Privatumo politiką apie tai pranešdama internetinėje svetainėje www.pastoge.lt.

15.3.   Privatumo politikos papildymai ar pakeitimai įsigalioja nuo jų paskelbimo dienos, t. y., nuo tos dienos, kai jie yra patalpinami internetinėje svetainėje www.pastoge.lt.